Complete Poems Section 4

40 Verses Of The Muddy Well                               井泥四十韵

皇都依仁里,  huáng dōu;dū yī rén lǐ,

西北有高斋。  xī běi yǒu gāo zhāi。

昨日主人氏,  zuó rì  zhǔ rén shì,

治井堂西陲。  zhì jǐng táng xī chuí。

工人三五辈,  gōng rén sān wǔ bèi,

辇出土与泥。  niǎn  chū tǔ yǔ ní。

到水不数尺,  dào shuǐ bù shǔ;shù;shuò chǐ;chě,

积共庭树齐。  jī gòng tíng shù qí。

他日井甃毕,  tā rì jǐng zhòu bì,

用土益作堤。  yòng tǔ yì zuò dī。

曲随林掩映,  qū suí lín  yǎn yìng,

缭以池周回。  liáo yǐ chí zhōu huí。

下去冥寞穴,  xià qù míng mò xué,

上承雨露滋。  shàng chéng  yǔ lù zī。

寄辞别地脉,  jì  cí bié  dì mài,

因言谢泉扉。  yīn yán xiè quán fēi。

升腾不自意,  shēng téng bù zì yì,

畴昔忽已乖。  chóu xī hū yǐ guāi。

伊余掉行鞅,  yī yú diào xíng;háng;xìng yǎng,

行行来自西。  xíng;háng;xìng xíng;háng;xìng  lái zì xī。

一日下马到,  yī rì  xià mǎ dào,

此时芳草萋。  cǐ shí fāng cǎo qī。

四面多好树,  sì miàn duō hǎo;hào shù,

旦暮云霞姿。  dàn mù  yún xiá zī。

晚落花满地,  wǎn  luò huā mǎn dì;de,

幽鸟鸣何枝?   yōu  niǎo míng hé zhī。

萝幄既已荐,  luó wò jì yǐ jiàn,

山樽亦可开。  shān zūn yì kě kāi。

待得孤月上,  dāi dé;děi;de gū yuè shàng,

如与佳人来。  rú yǔ  jiā rén lái。

因之感物理,  yīn zī gǎn  wù lǐ,

恻怆平生怀。  cè chuàng  píng shēng huái。

茫茫此群品,  máng máng cǐ qún pǐn,

不定轮与蹄。  bù dìng lún;qiāng yǔ tí。

尧得舜可禅,  xǐ dé;děi;de shùn kě chán;shàn,

不以瞽瞍疑。  bù yǐ gǔ sǒu yí。

禹竟代舜立,  yǔ jìng dài shùn lì,

其父吁咈哉。  qí fù yù;xū fú zāi。

嬴氏并六合,  yíng shì bìng  liù hé,

所来因不韦。  suǒ lái yīn bù wéi。

汉祖把左契,  hàn zǔ bǎ zuǒ qì,

自言一布衣。  zì yán yī  bù yī。

当涂佩国玺,  dāng;dàng tú pèi  guó xǐ,

本乃黄门携。  běn nǎi huáng mén xié。

长戟乱中原,  cháng;zhǎng jǐ luàn  zhōng yuán,

何妨起戎氏?    hé fáng qǐ róng dǐ。

不独帝王尔,  bù dú  dì wáng ěr,

臣下亦如斯。  chén xià yì rú sī。

伊尹佐兴王,  yī yǐn zuǒ xìng;xīng wáng,

不藉汉父资。  bù jiè;jí hàn fù zī。

磻溪老钓叟,  pán;bō qī lǎo diào sǒu,

坐为周之师。  zuò wèi;wéi zhōu zhī shī。

屠狗与贩缯,  tú gǒu yǔ fàn zèng;zēng,

突起定倾危。  tū qǐ dìng qīng wēi。

长沙启封土,  cháng shā  qǐ fēng tǔ,

岂是出程姬?    qǐ shì chū chéng jī。

帝问主人翁,  dì wèn  zhǔ rén wēng,

有自卖珠儿。  yǒu zì mài zhū er;ér。

武昌昔男子,  wǔ chāng xī  nán zǐ,

老苦为人妻。  lǎo kǔ  wéi rén qī。

蜀王有遗魄,  shǔ wáng yǒu yí pò,

今在林中啼。  jīn zài lín zhōng tí。

淮南鸡舐药,  huái nán jī shì yào,

翻向云中飞。  fān xiàng yún zhōng fēi。

大钧运群有,  dà jūn yùn qún yǒu,

难以一理推。  nán yǐ yī lǐ tuī。

顾于冥冥内,  gù yú  míng míng nèi,

为问秉者谁?    wèi;wéi wèn bǐng zhě shuí。

我恐更万世,  wǒ kǒng gèng;gēng  wàn shì,

此事愈云为。  cǐ shì yù yún wèi;wéi。

猛虎与双翅,  měng hǔ yǔ shuāng chì,

更以角副之。  gèng;gēng yǐ jiǎo fù zhī。

凤凰不五色,  fèng huáng bù  wǔ sè,

联翼上鸡栖。  lián yì shàng jī qī。

我欲秉钧者,  wǒ yù bǐng jūn zhě,

朅来与我偕?    qiè lái yǔ wǒ xié。

浮云不相顾,  fú yún bù xiàng;xiāng gù,

寥泬谁为梯?    liáo jué shuí wèi;wéi tī。

悒怏夜参半,  yì yàng yè jiāng;jiàng bàn,

但歌井中泥。  dàn gē jǐng zhōng ní。

West of Luoyang, In the Yiren neighborhood

A great house lies to the northeast

Yesterday evening, before the host’s clan

A water well was dug on the mansion’s west side

Three generations of workers together toiled

Carts bore dirt and mud from the bottom.

With several chi still to go

Mounds of dirt towered by the trees

Days later they lay bricks about the wall,

And built up the earth embankment

Its curved line set apart the woods

Behind, it embraced the pond

Down stretched a deep black cave

Above, a rainy mist loomed

One bids farewell to the veins in the earth,

As well as to the spring within.

“I didn’t expect such a rush of water,

How unlike the unruly past.”

I arrange my bridle

And slowly walk west

I walk my horse all day, alighting here

How pleasant is the smell of the grass

Trees are on all sides

Morning and evening bring so many colored clouds

In the evening fallen flowers cover the ground

Strange birds sing from what unseen branches?

A wisteria vine canopy, a carpet of grass

A cup of ale to toast the mountain to one’s heart’s content

Wait until the lonely moon rises

Like a lovely lady approaching

But, because one realizes everything changes

One’s heart is wretched all through life

Vast and boundless is everything

Always moving like the cart wheels and horse’s hoofs

Rao happily abdicated the throne for Shu[1]

Not because of stupidity and stubbornness, he had no doubts

Yu replaced Shu

His father made many sigh!

Ying Zheng united six kingdoms, [2]

All because of his father Lu Buwei!

The Han race completed the deal

With a king who once wore coarse clothes

The Han pendant became the Imperial jade seal

The first generation were adopted in the Yellow Door[3]

Military force disrupted the people of the Central Plains

Naturally, the Rong and Di tribes arose

Not only the King failed

Nobles did so too

Prince Yiren helped the King recover

Without a father’s aid

The old fisherman of Panxi

Would become the teacher of King Zhou

Then, a dog meat merchant and a silk vendor

Suddenly snatched peace from the brink of disaster

When at Chang Shan he set the border

Who knew that he was related to Lady Ji?

Or when a king inquired of an old man

Whose father once sold pearls

A man in Wuchang pretended to be a woman

And married a man through poverty until death

King Shu lost his soul to a little bird

That now warbles in the forest

The Sage of Huainan’s chickens and dogs ate magic pills[4]

Turning to the clouds, up they flew!

The potter’s wheel spins out all things.

Hard it is to rotate just once.

Peering into the great depths

I ask the Great Spirit, wherefore all this change?

I dread to think that ten thousand worlds from now

One will be at a loss in the face of great disruption.

The fierce tiger will grow great wings

And add two horns for invincibility

The phoenix will no longer have five colors

But quickly be joined by chickens in a coop

How I wish that whoever turns the wheel

Would leave it and offer me company

Floating clouds and deserts come and go, not seeing each other

Who will build a ladder to heaven for me?

Despondent as midnight arrives

I can only sing of the mud in the well!

Wind and Rain                                                                               风雨

凄凉宝剑篇,  qī liáng  bǎo jiàn piān,

羁泊欲穷年。  jī bó yù qióng nián。

黄叶仍风雨,  huáng yè réng  fēng yǔ,

青楼自管弦。  qīng lóu zì guǎn xián。

新知遭薄俗,  xīn zhī zāo bò;báo;bó sú,

旧好隔良缘。  jiù hǎo gé  liáng yuán。

心断新丰酒,  xīn duàn xīn fēng jiǔ,

销愁斗几千?    xiāo chóu dòu;dǒu  jǐ qiān?

The miserable story of the double edged sword

Brings to mind a wandering, ever shorter life

Yellowed leaves are tossed in the wind and the rain

An orchestra sounds in a splendid, purple mansion

New friendships face the setbacks of slander and customs

Old friends are too far away to be much good

My heart loses itself, for Xinfeng beer I send

To dispel my worries, how many thousands must I spend?

Ding Zi                                                                                              定子

檀槽一抹广陵春,      tán cáo yī mò;mā guǎng líng chūn,

定子初开睡脸新。      dìng zǐ chū kāi shuì liǎn xīn。

却笑邱墟隋炀帝,      què xiào qiū xū suí yáng dì,

破家亡国为何人。      pò jiā  wáng guó  wèi hé rén

The cao wood pipa[5] brings to mind springtime in Guangling

Ding Zi’s fresh face wakes me from sleep[6]

She mocks Lady Qiu and Sui Xing’s reign[7]

Would one have destroyed families and scholars had she been heard?

Sui Palace                                                                隋宫(紫泉宫殿锁烟霞)

紫泉宫殿锁烟霞,  zǐ quán  gōng diàn suǒ  yān xiá,

欲取芜城作帝家。  yù qǔ wú chéng zuò dì jiā。

玉玺不缘归日角,  yù xǐ bù yuán guī rì jiǎo,

锦帆应是到天涯。  jǐn fān yīng;yìng shì dào  tiān yá。

于今腐草无萤火,  yú jīn fǔ cǎo wú  yíng huǒ,

终古垂杨有暮鸦。  zhōng gǔ chuí yáng yǒu mù yā。

地下若逢陈后主,  dì xià ruò féng chén hòu zhǔ,

岂宜重问后庭花?    qǐ yí zhòng;chóng wèn  hòu tíng huā。

In misty clouds, the Palace of Purple Springs lies locked[8]

The Wu capital might have been the king’s home

Had not the Imperial seal been passed on

Brocaded sails would have traveled Earth’s end, at the distant Horn

Today, the foul grass bears no fireflies

Forever, the sleeping willows will carry crows at dusk

If, in the afterlife, one were to meet King Chen Houzhu

Wouldn’t one ask to see flower dance? [9]

Wu Palace                                                                                         吴宫

龙槛沉沉水殿清,  lóng jiàn  chén chén shuǐ diàn qīng,

禁门深掩断人声。  jìn;jīn mén shēn yǎn duàn  rén shēng。

吴王宴罢满宫醉,  wú wáng yàn bà;ba mǎn gōng zuì,

日暮水漂花出城。  rì mù shuǐ piǎo;piào;piāo huā chū chéng。

Dragons gambol in the clear depths of the Water Palace

The gates are shut, sounds within are muted and low

King Wu’s banquet fills the halls with drunken revelry

At sunset, from out of the city, flowers on the water flow.

 

 Visiting the Past                                                                           览古

莫恃金汤忽太平,  mò shì  jīn tāng hū  tài píng,

草间霜露古今情;  cǎo jiān;jiàn;xiàn  shuāng lù  gǔ jīn qíng;

空糊赬壤真何益,  kōng hú;hù chēng rǎng zhēn hé yì,

欲举黄旗竟未成;  yù jǔ huáng qí jìng wèi chéng;

长乐瓦飞随水逝,  cháng;zhǎng lè;yuè wǎ fēi suí shuǐ shì,

景阳钟堕失天明;  jǐng yáng zhōng duò shī  tiān míng;

回头一吊箕山客,  huí tóu yī diào jī shān kè,

始信逃尧不为名。  shǐ xìn táo yáo bù wèi;wéi míng。

Do not build metal walls and moats and ignore the peace

The lesson from the past is brief and clear as frost on leaves

Just what purpose these brash red walls and fading plaster?

How vain to dream nature is at the service of the yellow banner.

Even changle tiles[10] fly, as water washes all away

Jingyang Tower’s clock was lost in the bright of day

Turning my head towards the tomb for whom Xu You is named, [11]

I trust when he fled from King Yao, he didn’t do it for fame.

Composed With Friends At The Tomb Of Lady Zhen              和人题真娘墓

虎丘山下剑池边,  hǔ qiū shān xià jiàn chí biān,

长遣游人叹逝川。  cháng;zhǎng qiǎn  yóu rén tàn shì chuān。

罥树断丝悲舞席,  juàn shù duàn sī bēi wǔ xí,

出云清梵想歌筵。  chū yún qīng fàn xiǎng gē yán。

柳眉空吐效颦叶,  liǔ méi kōng tǔ  xiào pín yè,

榆荚还飞买笑钱。  yú jiá hái;huán fēi  mǎi xiào qián。

一自香魂招不得,  yī zì xiāng hún zhāo  bù dé,

只应江上独婵娟。  zhī;zhǐ yīng;yìng jiāng shàng dú  chán juān。

Below the Huqiu hills, next to Sword Pool

As in Sichuan, the wanderer, dispatched, heaves a long sigh

Vines from trees fall over her sad dome like silk sleeves

Clouds roll, the sutras chant in musical feasts

Brows are knotted on the willow trees

Elm pods fly, like money, laughing, free

Here is a single soul that no one loves

Just a beauty alone on the Jiang.

Jingyang Palace Well of the Two Phoenix’             景阳宫井双桐

秋港菱花干,  qiū gǎng líng huā gān;gàn;hàn,

玉盘明月蚀。  yù pán  míng yuè shí。

血渗两枯心,  xiě shèn liǎng kū xīn,

情多去未得。  qíng duō qù wèi dé;děi;de。

徒经白门伴,  tú jīng bái mén bàn,

不见丹山客。  bù jiàn dān shān kè。

未待刻作人,  wèi dāi kè  zuò rén,

愁多有魂魄。  chóu duō yǒu hún pò。

谁将玉盘与,  shuí jiāng;jiàng  yù pán yǔ,

不死翻相误。  bù sǐ fān xiàng;xiāng wù。

天更阔于江,  tiān gèng;gēng kuò yú jiāng,

孙枝觅郎主。  sūn zhī mì láng zhǔ。

昔妒邻宫槐,  xī dù lín gōng huái,

道类双眉敛。  dào lèi shuāng méi liǎn。

今日繁红樱,  jīn rì fán hóng yīng,

抛人占长簟。  pāo rén zhàn;zhān cháng;zhǎng diàn。

翠襦不禁绽,  cuì rú  bù jīn zhàn,

留泪啼天眼。  liú lèi tí tiān yǎn。

寒灰劫尽问方知,  hán huī jié jìn;jǐn wèn fāng zhī,

石羊不去谁相绊。  shí yáng bù qù shuí xiàng;xiāng bàn。

In autumn the pond is as dry and empty as a petalled mirror

The moon’s glint is lost in the jade surface

Like blood that has oozed from two broken hearts[12]

Their passion was so great, their love unattainable

Advancing towards the crows of White Gate

I do not see the Red Mountain Phoenix

No artist could sculpt their images

Their souls so bent with grief

Who is there in the jade pool

Whose tryst did not end in shame and death?

The sky is so much more vast than the Jiang

The tender shoot seeks its master

So jealous are the pagoda trees by the palace

Their leaves are arched like angry brows

Now, the future favors the red peach blossoms

Others are tossed aside for their welcome mat

Their silk coats must be wet

Tears fall from their floating eyes[13]

What’s to become, one asks, of these tragic ashes

Who is the companion of the tombstone that remains?

 

Jingyang Well                                                                             景阳井

景阳宫井剩堪悲,  jǐng yáng gōng jǐng shèng kān bēi,

不尽龙鸾誓死期。  bù jìn lóng luán  shì sǐ qī。

肠断吴王宫外水,  cháng duàn wú  wáng gōng  wài shuǐ,

浊泥犹得葬西施。  zhuó ní yóu dé;děi;de zàng  xī shī。

A mood of tragedy over the Jingyang Palace well, hovers

Unresolved, where the Phoenix and Luan swam to their deaths

Water flows outside the home of the heartbroken King Wu[14]

Xi Shi’s grave is now just a muddy ditch.

Song of Qi                                                                                    齐宫词

永寿兵来夜不扃,  yǒng shòu bīng lái yè bù jiōng,

金莲无复印中庭。  jīn lián wú  fù yìn  zhōng tíng。

梁台歌管三更罢,  liáng tái gē guǎn  sān gēng bà;ba,

犹自风摇九子铃。  yóu zì fēng yáo jiǔ zǐ líng。

Yongshou Temple’s door is open, as soldiers arrive at night

Her gold lotus feet will not touch the courtyard again[15]

Liang Palace songs and dances stretch to the third night watch

The gently knocking wind sounds like her nine jade bells.

Historical Poem                                                     咏诗北潮南埭水漫漫

北湖南埭水漫漫,  běi  hú nán dài shuǐ  màn màn,

一片降旗百尺竿。  yī piān  jiàng qí bǎi chǐ;chě gān。

三百年间同晓梦,  sān  bǎi nián jiān;jiàn;xiàn tóng;tòng xiǎo mèng,

钟山何处有龙蟠?  zhōng shān  hé chǔ yǒu  lóng pán?

Northern Lake’s southern reservoir stretches far[16]

100 chi high, the imperial flag was lowered in surrender

Three hundred years of the same morning dreams

Where was Zhongshan’s coiled dragon?

Southern Dynasty                                                                        南朝

玄武湖中玉漏催,  xuán wǔ hú zhōng yù lòu cuī,

鸡鸣埭口绣襦回。  jī míng dài kǒu xiù rú huí。

谁言琼树朝朝见,  shuí yán qióng shù cháo;zhāo  cháo jiàn,

不及金莲步步来。  bù jí  jīn lián  bù bù lái。

敌国军营漂木柹,  dí guó  jūn yíng piǎo;piào;piāo mù shì,

前朝神庙锁烟煤。  qián cháo;zhāo  shén miào suǒ  yān méi。

满宫学士皆颜色,  mǎn gōng  xué shì jiē  yán sè,

江令当年只费才。  jiāng lìng  dāng nián zhī;zhǐ fèi cái。

The jade waterclock announces evening over Xuanwu Lake

Roosters crow by the reservoir, emroidered jackets return home

What king sang of seeing jeweled trees at dawn

Or preferred the gilded lily feet that approach step by step?

Shattered zither boards floated past enemy barracks

Generations of ancestral temples were sold as coal

The Palace was full of scholars with pretty faces

General Hong’s command to wait was such a waste of talent! [17]

Southern Dynasty                                       南朝(地险悠悠天险长)

地险悠悠天险长,  dì xiǎn  yōu  tiān xiǎn cháng,

金陵王气应瑶光。  jīn líng wáng qì  yìng yáo guāng。

休夸此地分天下,  xiū kuā  cǐ dì fēn  tiān xià,

只得徐妃半面妆。  zhǐ dé xú fēi bàn miàn zhuāng。

Meandering through narrow land, long is the Chang Jiang river

Above the Nanjing King the seventh constellation glimmers

Stop praising this place as where heaven meets earth

All you have is a concubine’s makeup, half applied at that!

Apricot Flower                                                                              杏花

上国昔相值,  shàng guó xī xiàng;xiāng zhí,

亭亭如欲言。  tíng tíng rú yù yán。

异乡今暂赏,  yì xiāng jīn zàn shǎng,

脉脉岂无恩。  mài mài qǐ wú ēn。

援少风多力,  yuán shǎo;shào fēng duō lì,

墙高月有痕。  qiáng gāo yuè yǒu hén。

为含无限意,  wèi;wéi hán  wú xiàn yì,

遂对不胜繁。  suì duì  bù shèng fán。

仙子玉京路,  xiān zǐ yù jīng lù,

主人金谷园。  zhǔ rén jīn gǔ yuán。

几时辞碧落,  jǐ shí cí  bì luò,

谁伴过黄昏。  shuí bàn guò  huáng hūn。

镜拂铅华腻,  jìng fú  qiān huá nì,

炉藏桂烬温。  lú zàng;cáng guì jìn wēn。

终应催竹叶,  zhōng yīng;yìng cuī zhú yè,

先拟咏桃根。  xiān nǐ yǒng táo gēn。

莫学啼成血,  mò xué tí chéng xiě,

从教梦寄魂。  cóng;zòng;cōng jiào;jiāo mèng jì hún。

吴王采香径,  wú wáng cǎi xiāng jìng,

失路入烟村。  shī lù rù yān cūn。

Long ago, in the Capitol, how valued you were

Fair and slim, you wanted to say something

Today, in a strange place, I briefly treasure you

Yet, how can your amorous eyes be so heartless?

There are too few fences, the wind’s too strong

Lofty walls even block out the moon

Among countless dreams and ideals

There is no way to win all these battles

You are as lovely as the Jade Maiden

As beautiful as Immortal Jinggu

How long can they leave the green void?

Who will be with me at dusk?

Flecks of makeup are on the mirror

Warm cassia cinders lie on the stove.

Hurry and drink some bamboo leaf wine

Then finally draw a sketch of the the peach blossom tree

Do not study the cuckoo’s bloody cries

Or how dreams carry one’s soul into epistles

King Wu’s path was laid with fragrant flowers

Clouded in mist, one loses one’s way into the village.

First Month at Chongrang Villa                                     正月崇让宅

密锁重关掩绿苔,  mì suǒ zhòng;chóng guān yǎn lǜ tāi,

廊深阁迥此徘徊。  láng shēn dū;gé jiǒng cǐ  pái huí。

先知风起月含晕,  xiān zhī fēng qǐ yuè hán yùn;yūn,

尚自露寒花未开。  shàng zì lù;lòu hán huā wèi kāi。

蝙拂帘旌终展转,  biān fú lián jīng zhōng zhǎn zhuǎi,

鼠翻窗网小惊猜。  shǔ fān chuāng wǎng xiǎo jīng cāi。

背灯独共馀香语,  bèi;bēi dēng dú gòng yú xiāng yǔ;yù,

不觉犹歌起夜来。  bù jué yóu gē  qǐ yè lái。

Thick, locked, heavy, desolate, drowning in the green moss

Dark verandas, on many pavilions I pace back and forth

I first feel the breeze, then the moon’s halo, overfull, rising

I enjoy the bracing cold, the unopened flowers around me

Bats touch the screens, forms are revealed

The mouse flips the curtain’s gauze, startling the quiet feel

In the dim candelight, memories of your scents and words

I imagine you’re about to sing the song As Night Falls

The Eastern Jiang                                                                          江东

惊鱼拨剌燕翩翾,  jīng yú bō là;lá yàn piān xuān,

独自江东上钓船。  dú zì  jiāng dōng shàng diào chuán。

今日春光太漂荡,  jīn rì  chūn guāng tài piǎo;piào;piāo dàng,

谢家轻絮沈郎钱。  xiè jiā qīng xù shěn;chén láng qián。

The frightened fish sparkles, the swallow darts

On the eastern jiang, I sit alone on a fishing boat

The water sloshes too much on a spring day so bright

Thank willow catkins and the elm’s coins[18], small and light

 

Secluded in Late Winter                                              幽居冬暮

羽翼摧残日,  yǔ yì  cuī cán rì,

郊园寂寞时。  jiāo yuán  jì mò shí。

晓鸡惊树雪,  xiǎo jī jīng shù xuě,

寒鹜守冰池。  hán wù shǒu bīng chí。

急景忽云暮,  jí jǐng hū yún mù,

颓年寖已衰。  tuí nián jìn yǐ shuāi;cuī。

如何匡国分,  rú hé kuāng guó fēn,

不与夙心期。  bù yǔ sù xīn qī。

Today the bird’s wings are clipped[19]

A lonely time in the city suburbs

Cock calls at dawn shake snowflakes off the trees

In the cold the duck guards the frozen pond

Ever shorter are the hours and days

I am fast growing old this year

To do my part for my country

Is a dream whose time has passed.

Cold Night                                                                                     夜冷

树绕池宽月影多,  shù rào chí kuān yuè yǐng duō,

村砧坞笛隔风萝。  cūn zhēn wù dí gé fēng luó。

西亭翠被余香薄,  xī tíng cuì bèi yú xiāng bò;báo;bó,

一夜将愁向败荷。  yī yè jiāng;jiàng chóu xiàng bài hè;hé。

Sweeping around the lake, trees glimmer in the moonlight

The inn’s flute, a village anvil sounds, vines tremble in the wind

The emerald quilts of West Pavilion are scented with herbs

Will the water lotus share with me an evening of wine?

On Being Drunk And Bewildered At Changran Villa’s West Pavilion                                    崇让宅东亭醉后沔然有作

曲岸风雷罢,  qū àn  fēng léi bà;ba,

东亭霁日凉。  dōng tíng jì rì liáng。

新秋仍酒困,  xīn qiū réng jiǔ kùn,

幽兴暂江乡。  yōu xìng;xīng zàn jiāng xiāng。

摇落真何遽,  yáo luò zhēn  hé jù,

交亲或未忘。  jiāo qīn;qìng huò wèi wàng。

一帆彭蠡月,  yī fān péng;bāng lí yuè,

数雁塞门霜。  shǔ;shù;shuò yàn sè;sài;sāi mén shuāng。

俗态虽多累,  sú tài suī duō lěi;lèi;léi,

仙标发近狂。  xiān biāo fā;fà jìn kuáng。

声名佳句在,  shēng míng  jiā jù zài,

身世玉琴张。  shēn shì yù qín zhāng。

万古山空碧,  wàn gǔ shān kōng bì,

无人鬓免黄。  wú rén bìn miǎn huáng。

骅骝忧老大,  huá liú yōu;yǒu  lǎo dà,

鶗鴂妒芬芳。  tí;chí jué dù  fēn fāng。

密竹沈虚籁,  mì zhú shěn;chén xū lài,

孤莲泊晚香。  gū lián bó wǎn xiāng。

如何此幽胜,  rú hé cǐ yōu shèng;shēng,

淹卧剧清漳。  yān wò jù qīng zhāng。

On the curving embankment, driving wind and thunder

East Pavilion is cool right after the rain

Autumn is fresh, but the wine bewilders

A luminous view recalls the Southern Jiang River

Rising and falling, I suddenly see

Friends and family gone, never again

Under the moonlight, a sail on Pengyang Lake

Countless lonely,wild geese, frost over the gates

One is so tired of endless customs,

Celestials urge me to become mad

And hear the magical sounds and words

My mortal body hears the zither’s strings

An ancient mountain bears no trees

Without people, clouds would have no color

Beautiful horses turn away the old teachers

The cuckoo envies the sweetest scents

Empty and sad, huddled bamboos whistle

Evening brings the scent of the scattered lotus

How is it I’ve collapsed like sick Liu Zhen

My home sinks into the clear waters of the Zhang?

Two Poems on The Southern Garden Of The Li Family Of Old Zhao State                       过招国李家南园二首

其一

潘岳无妻客为愁,  pān yuè wú qī kè wèi;wéi chóu,

新人来坐旧妆楼。  xīn rén lái zuò jiù zhuāng lóu。

春风犹自疑联句,  chūn fēng yóu zì yí  lián jù,

雪絮相和飞不休。  xuě xù  xiāng hè fēi  bù xiū。

其二

长亭岁尽雪如波,  cháng tíng suì jìn;jǐn xuě rú bō,

此去秦关路几多。  cǐ qù qín guān lù  jǐ duō。

惟有梦中相近分,  wéi yǒu  mèng zhōng  xiāng jìn fēn,

卧来无睡欲如何。  wò lái wú shuì yù  rú hé。

1st Poem

 Pan Yue’s guests were vexed because he had no wife

New folks ended up in her old boudoir

I questioned her couplets in the spring breeze, playfully

We were snowy willow blossoms, flying without rest.

2nd Poem

 Outside the Great Hall, waves of snow

Only Qin could close up all those paths

In my dreams alone I am close to you

I wonder how, when I am sleepless and alone.

Leyou Garden                                                                                    乐游原

万树鸣蝉隔岸虹,  wàn shù míng chán gé àn hóng,

乐游原上有西风。  lè;yuè yóu yuán shàng yǒu  xī fēng。

羲和自趁虞泉宿,  xī hé zì chèn yú quán sù;xiǔ,

不放斜阳更向东。  bù fàng  xié yáng gèng;gēng  xiàng dōng。

Over the embankment a rainbow, cicadas beneath thousands of trees,

Above the teeming Leyou Garden, the west wind blows

Xi He seeks a place to cast his sunbeams[20]

Alas, the slanting rays already face the East!

Willow                                                                                                            

曾逐东风拂舞筵,  céng;zēng zhú  dōng fēng fú wǔ yán,

乐游春苑断肠天。  lè;yuè  yóu chūn yuàn  duàn cháng tiān。

如何肯到清秋日,  rú hé kěn dào qīng qiū rì,

已带斜阳又带蝉。  yǐ dài  xié yáng yòu dài chán。

Long has the east wind touched your dancing mat

Spring at Leyou Garden brings a day of heartbreak

Who has allowed this clear autumn day

To carry the cicadas’ cries, where the sunset lies.

Plum Flowers                                                                                     李花

李径独来数,  lǐ jìng dú lái shǔ;shù;shuò,

愁情相与悬。  chóu qíng  xiāng yǔ xuán。

自明无月夜,  zì míng wú yuè yè,

强笑欲风天。  qiǎng xiào yù fēng tiān。

减粉与园箨,  jiǎn fěn yǔ yuán tuò,

分香沾渚莲。  fēn xiāng zhān zhǔ lián。

徐妃久已嫁,  xú fēi  jiǔ yǐ jià,

犹自玉为钿。  yóu zì yù wèi;wéi diàn;tián。

Many times I travel alone on the plum tree path

Over which my own similar woes seem to hang

Though there is no moon, you shine tonight

You scoff at those who long for love’s respite

Blossoms fade on the bamboo shoots

Each lotus is moist with a special scent

Xu Fei’s marriage was long indeed

Hers was a path from jade to coins, it seems

Zhengda’s Hidden Abode                                                      题郑大有隐居

结构何峰是,  jié gòu hé fēng shì,

喧闲此地分。  xuān xián;jiàn  cǐ dì fēn。

石梁高泻月,  shí liáng gāo xiè;xì yuè,

樵路细侵云。  qiáo lù xì qīn yún。

偃卧蛟螭室,  yǎn wò jiāo chī shì,

希夷鸟兽群。  xī yí  niǎo shòu qún。

近知西岭上,  jìn zhī xī lǐng shàng,

玉管有时闻。  yù guǎn  yǒu shí wén。

Where the aspen grows on the mountain top

Noise and the stillness divide

Beneath the stone bridge, a waterfall faces the moon

Firewood trails crisscross into the clouds

Lying on my back by the Dragon Ravine

I am drawn to the sounds of animals and birds

And, from the nearby mountain ridge

What must be the sound of an immortal’s jade flute

Reflecting on Han History while on horseback to Yudu       鄠杜马上念汉书

世上苍龙种,  shì shàng  cāng lóng  zhòng ,

人间武帝孙。  rén jiān wǔ dì sūn。

小来惟射猎,  xiǎo lái wéi  shè liè,

兴罢得乾坤。  xìng bà dé qián kūn。

渭水天开苑,  wèi shuǐ  tiān kāi yuàn,

咸阳地献原。  xián yáng dì xiàn yuán。

英灵殊未已,  yīng líng shū wèi yǐ,

丁傅渐华轩。  dīng fù  jiān huā xuān。

Above the ground the green dragon shimmers

King Wu’s grandson lived in the mortal world

Only the small people hunt for prey

The radiant ones seek the universe

The Wei river reveals a divine garden

Emperor Xiao Xuan left us Duling tomb

The great spirits of the past are no longer with us

Ding Fu rides the chariot now. [21]

To A Guest From Shu                                                                       寄蜀客

君到临邛问酒垆,  jūn dào lín qióng wèn jiǔ lú,

近来还有长卿无。  jìn lái  hái yǒu cháng;zhǎng qīng wú。

金徽却是无情物,  jīn huī què shì  wú qíng wù,

不许文君忆故夫。  bù xǔ wén jūn yì gù fū。

You have arrived in Linqiang, at the old wine stand

Asking if Si Maxiang is still around[22]

Cold is your pipa with the golden stamp

Forbidden are the memories of your husband.

On giving Mr Zonglu a Bamboo Walking Stick赠宗鲁筇竹杖

大夏资轻策,  dà xià zī qīng cè,

全溪赠所思。  quán xī zèng suǒ sī。

静怜穿树远,  jìng lián chuān shù yuǎn,

滑想过苔迟。  huá xiǎng guò tāi chí。

鹤怨朝还望,  hè yuàn cháo;zhāo hái;huán wàng,

僧闲暮有期。  sēng xián;jiàn mù yǒu qī。

风流真底事,  fēng liú zhēn dǐ shì,

常欲傍清羸。  cháng yù bàng qīng léi。

Daxia State produces light bamboo canes

At Quanxi, I only thought of buying you one

Deep in a curtain of cool still trees

One slowly walks over moss quite slippery

In the morning, a crane’s undisturbed gaze is mine

At sunset, the monk rests, now is the time

No matter where the wandering wind blows

I often want to be next to your peaceful, skinny bones!

Extremely startled,A  Spontaneous Exchange With Han Donglang. He Urges Us To Create A Few Words On ‘This Very Night, Seated And Pacing Back And Forth’ In An Unhurried Fashion, As A Farewell Present, And Out Of Respect For His New Official Assignment.    韩冬郎即席为诗相送,一座尽惊.他日余方追吟 \”连宵侍坐徘徊久\”之句,有老成之风,因成二绝寄酬,兼呈畏之员外

剑栈风樯各苦辛,  jiàn zhàn fēng qiáng gè;gě kǔ xīn,

别时冰雪到时春。  biè;bié shí  bīng xuě dào shí chūn。

为凭何逊休联句,  wèi;wéi píng hé xùn xiū  lián jù,

瘦尽东阳姓沈人。  shòu jìn;jǐn dōng yáng xìng shěn rén。

How arduous is the Sword Pavilion Trail

When I left, it was ice and snow, even as it turned to spring

How can Master He Xun[23] possibly request I create a verse

Mister Shen Dongyang is just tattered bones, how on earth!

At Choubi Station                                                                                           筹笔驿

猿鸟犹疑畏简书,  yuán niǎo  yóu yi wèi jiǎn shū,

风云常为护储胥。  fēng yún cháng wèi;wéi hù chǔ xū。

徒令上将挥神笔,  tú lìng  shàng jiàng huī shén bǐ,

终见降王走传车。  zhōng jiàn;xiàn jiàng wáng zǒu zhuàn;chuán chē。

管乐有才原不忝,  guǎn yuè yǒu cái yuán bù tiǎn,

关张无命欲何如?  guān zhāng wú mìng yù  hé rú?

他年锦里经祠庙,  tā nián jǐn lǐ jīng  cí miào,

梁父吟成恨有余。  liáng fǔ yín chéng hèn  yǒu yú .

Even birds and apes would pause before his orders

Wind and the clouds often protected these bamboo posts[24]

The supreme strategist welded his immortal brush

At last he saw Emperor Liu take the reins

Guan Le had talent, and would not hesitate

Could he be as willful as Guan Yu and Zhang Fei ?

That year, in the temple of Jinli

He grew to hate the song of .

 

On again entering the Shrine of the Goddess重过圣女祠

白石岩扉碧藓滋,  bái shí yán fēi bì xiǎn zī,

上清沦谪得归迟。  shàng qīng lún zhé dé;děi;de guī chí。

一春梦雨常飘瓦,  yī  chūn mèng yǔ cháng piāo wǎ,

尽日灵风不满旗。  jìn;jǐn rì líng fēng  bù mǎn qí。

萼绿华来无定所,  è lǜ huā;huá lái wú dìng suǒ,

杜兰香去未移时。  dù lán xiāng qù wèi yí shí。

玉郎会此通仙籍,  yù láng huì;kuài cǐ tōng xiān jí,

忆向天阶问紫芝。  yì xiàng tiān jiē wèn zǐ zhī 。

Green moss grows on the cliff’s white stone gate[25]

Fallen from lofty jade reaches, she will return quite late

In my spring dreams rain often buffets tiles where you lay

Never satisfied, boisterous winds strike your banners all day

Calyx Flower arrives, she has no habitude or home

Fragrant Orchid doesn’t leave for long, she too roams[26]

The Jade Lad has joined the heavenly See

Remembering to ask for the purple sesame

The Tong Trees of Shu                                                                      蜀桐

玉垒高桐拂玉绳,  yù lěi gāo tóng fú yù shéng,

上含非雾下含冰。  shàng hán fēi wù xià hán bīng。

枉教紫凤无栖处,  wǎng jiào;jiāo zǐ fèng wú qī chù;chǔ,

斫作秋琴弹坏陵。  zhuó zuò qiū qín tán;dàn huài ling。

A jade rope leads to the emerald parapet and lofty Tong trees

Above, mist fills the sky, below, fields of ice

The strange phoenix has no place to perch

In autumn all the zither songs are of death

A Song Sent To My Friend From The State Of Zi   梓州罢吟寄同舍

不拣花朝与雪朝,  bù jiǎn huā cháo;zhāo yǔ xuě cháo;zhāo,

五年从事霍嫖姚。  wǔ nián  cóng shì huò piáo yáo。

君缘接坐交珠履,  jūn yuán jiē zuò jiāo zhū lǚ,

我为分行近翠翘。  wǒ wèi;wéi  fēn háng jìn cuì qiáo。

楚雨含情皆有托,  chǔ yǔ  hán qíng jiē yǒu tuō,

漳滨多病竟无憀。  zhāng bīn  duō bìng jìng wú liáo。

长吟远下燕台去,  cháng yín yuǎn xià yàn tái qù,

惟有衣香染未销。  wéi yǒu yì;yī xiāng rǎn wèi xiāo。

No matter whether courts of flowers turned into those of snow

For five years, through work and brothels I seemed to flow

A welcomed guest, I sought the pearly shoes

And lined up to be close to the dancers’ emerald jewels

Clear Rain’s charms entranced all

While I lay sick in a miserable bed

With a long sigh, the sparrow leaves the stage to rest

Leaving behind just the perfume of one’s dress

A Courtesan Discreetly Sends A Poem To Friend Dugu Yun of Wuchang                                    妓席暗记送同年独孤云之武昌

叠嶂千重叫恨猿,  dié zhàng qiān zhòng;chóng jiào hèn yuán,

长江万里洗离魂。  cháng jiāng wàn lǐ xǐ lí;róu hún。

武昌若有山头石,  wǔ chāng ruò yǒu  shān tóu shí,

为拂苍苔检泪痕。  wèi;wéi fú cāng tāi jiǎn  lèi hén。

Birds and beasts scream from 3 Gorges’ lofty peaks

Your soul leaves me, washed ten thousand miles up the great river

Wuchang has become like Wangfu rock

Whose mossy face is stained with tears

While Drinking, Two Things Prepared On Behalf Of The Palace Concubine                                                       饮席代官妓赠两从事

新人桥上著春衫,  xīn rén qiáo shàng zhù;zhuó;zhāo chūn shān,

旧主江边侧帽檐。  jiù zhǔ jiāng biān cè  mào yán。

愿得化为红绶带,  yuàn dé;děi;de  huà wéi hóng  shòu dài,

许教双凤一时衔。  xǔ jiào;jiāo shuāng fèng  yī shí xián。

The stranger on the bridge wears an indigo robe

The old customer on the river bank tips his shirt

How I wish I were the scarlet tassel

And we two phoenix could take the path together

While Drinking, Playfully Given To A Friend饮席戏赠同舍

洞中屐响省分携,  dòng zhōng jī xiǎng shěng;xǐng fēn xié,

不是花迷客自迷。  bú shì  huā mí kè zì mí。

珠树重行怜翡翠,  zhū shù zhòng;chóng xíng;háng;xìng lián  fěi cuì,

玉楼双舞羡鹍鸡。  yù lóu shuāng wǔ xiàn kūn jī。

兰回旧蕊缘屏绿,  lán huí jiù ruǐ yuán píng;bǐng lǜ,

椒缀新香和壁泥。  jiāo zhuì xīn xiāng hé bì ní。

唱尽阳关无限叠,  chàng jìn;jǐn yáng guān  wú xiàn dié,

半杯松叶冻颇黎。  bàn bēi sōng yè dòng pō lí。

In her magical cave, the sound of departing clogs fades

It isn’t the flower, but the guest who is dazed

In the pearl forest where red and blue sparrows dance

The great cranes admire dance duets on jade towers

Orchids adorn the green fans

A spicy décor and sweet perfume surround the walls

I soar to the heights on your sunny song

My glass mug half full of poplar leaf wine.

Lyric thoughts on the Nantan Pavilion’s evening beauty, after my illness                          南潭上亭宴集以疾后至因而抒情

马卿聊应召,  mǎ qīng liáo  yìng zhào,

谢傅已登山。  xiè fù yǐ  dēng shān。

歌发百花外,  gē fā;fà bǎi huā wài,

乐调深竹间。  lè;yuè diào shēn zhú jiān;jiàn;xiàn。

鹢舟萦远岸,  yì zhōu yíng yuǎn àn,

鱼钥启重关。  yú yào qǐ zhòng;chóng guān。

莺蝶如相引,  yīng dié rú xiàng;xiāng yǐn,

烟萝不暇攀。  yān luó  bù xiá pān。

佳人启玉齿,  jiā rén qǐ yù chǐ,

上客颔朱颜。  shàng kè hàn zhū yán。

肯念沉痾士,  kěn niàn chén ē shì,

俱期倒载还。  jù;jū qī dào;dǎo zài hái;huán。

Sima Xiangru must gently visit[27]

Thank the teacher who has already climbed the mountain

Sing songs while a hundred flowers bloom

Joy spreads through the thick bamboo thicket

Boats and fishhawks coil together far from the banks

Fish rush the locks again and again

Orioles and butterflies draw close

Smoke resolutely climbs up the vines

The beauty reveals her jade teeth

To her guest tilts her vermilion fan

May you think of this sick invalid

While he still has time to compose.

Courtesan                                                                                           妓席

乐府闻桃叶,  yuè fǔ wén táo yè,

人前道得无。  rén qián dào  dé wú。

劝君书小字,  quàn jūn shū  xiǎo zì,

慎莫唤官奴。  shèn mò huàn guān nú。

Even the official registrar has heard of Peach Leaf

Can one offer me the privilege too?

May the gentleman provide me a little nickname

And not call me a prostitute?

Two Poems On Attempting To Meet Someone, Twice Without Success                                                     访隐者不遇成二绝

其一

秋水悠悠浸墅扉,  qiū shuǐ  yōu yōu jìn shù fēi,

梦中来数觉来稀。  mèng zhōng lái shǔ;shù;shuò jué;jiào lái xī。

玄蝉去尽叶黄落,  xuán chán qù jìn;jǐn yè huáng luò;lào;là,

一树冬青人未归。  yī shù  dōng qīng rén wèi guī。

其二

城郭休过识者稀,  chéng guō xiū guò shí zhě xī,

哀猿啼处有柴扉。  āi;yǐ yuán tí chù;chǔ yǒu chái fēi。

沧江白石渔樵路,  cāng jiāng bái shí yú qiáo lù,

日暮归来雨满衣。  rì mù  guī lái yǔ mǎn yì;yī。

1st Poem

 Autumn rain slowly seeps, under the green fig doors

Awakening from dreams, I hardly feel a thing

Blood red cicadas flee, yellow leaves droop,

Winter evergreen trees, no-one returns

 

2nd Poem

 Few travelers meet at Cheng Peak

Apes scream from behind purple leaf doors

By the blue Jiang is the white stone fisherman’s path

I return at sunset, drenched with rain

 A Toast To The Enlightened Cong Xiong at Chan Courtyard明禅师院酬从兄见寄

贞吝嫌兹世,  zhēn lìn xián zī shì,

会心驰本原。  huì xīn chí běn yuán。

人非四禅缚,  rén fēi sì chán;shàn fù,

地绝一尘喧。  dì;de jué yī chén xuān。

霜露欹高木,  shuāng lù yī gāo mù,

星河压故园。  xīng hé yà;yā  gù yuán。

斯游傥为胜,  sī yóu tǎng wèi;wéi shèng;shēng,

九折幸回轩。  jiǔ zhé;shé xìng huí xuān。

Loyalty, grace, disgrace, suspicion in this world

The soul should draw from its original nature

Mankind need keep the Four Meditations apart

Earth rejects this mote of dust that calls out

Frost gleams off the lofty trees

A stream of silver stars press down on the old garden

Were I to have entered that courtyard

How many of my life’s matters would have been settled.

Red script presented to Shou Shier                赠庾十二朱版

固漆投胶不可开,  gù qī tóu jiāo  bù kě kāi,

赠君珍重抵琼瑰。  zèng jūn  zhēn zhòng dǐ qióng guī。

君王晓坐金銮殿,  jūn wáng xiǎo zuò jīn luán diàn,

只待相如草诏来。  zhī;zhǐ dāi xiàng;xiāng  rú cǎo zhào lái。

The lacquer of these words cannot be easily removed

This gift to a guest, though light, is as precious as fine jade

From the early hours, the emperor waited before the golden pagoda

To present Sima Xiangru with his bamboo slips! [28]

 

Desires                                                                                                            人欲

人欲天从竟不疑,  rén yù tiān cóng;zòng;cōng jìng bù yí,

莫言圆盖便无私。  mò yán yuán gě;gài biàn;pián  wú sī。

秦中已久乌头白,  qín zhōng yǐ jiǔ  wū tóu bái,

却是君王未备知。  què shì  jūn wáng wèi bèi zhī。

What men want, no doubt, is heavens to give

Are there really no secrets to heaven , even when one doesn’t complain?

When the heads of the Qin Emperor’s crows turned white

What a pity he wasn’t there to behold the sight!

Monk Hua                                                                                          华师

孤鹤不睡云无心,  gū hè bù shuì yún  wú xīn,

衲衣筇杖来西林。  nà yì;yī qióng zhàng lái xī lín。

院门昼锁回廊静,  yuàn mén zhòu suǒ  huí láng jìng,

秋日当阶柿叶阴。  qiū rì dāng;dàng jiē shì yè yīn。

The lonely heron, sleepless, heart quite free

Clad in rags, bearing a bamboo staff through the forest’s eastern trees

Finding the temple gate is locked during the day, returns to the peaceful porch

It’s Autumn, the persimmon leaves are hidden by the steps

The Temple Walk                                                                               题僧壁

舍生求道有前踪,  shè;shě shēng qiú dào yǒu qián zōng,

乞脑剜身结愿重。  qǐ nǎo wān shēn jié;jiē yuàn zhòng;chóng。

大去便应欺粟颗,  dà qù biàn;pián yīng;yìng qī sù kē,

小来兼可隐针锋。  xiǎo lái jiān kě yǐn zhēn fēng。

蚌胎未满思新桂,  bàng tāi wèi mǎn sī xīn guì,

琥珀初成忆旧松。  hǔ pò chū chéng yì jiù sōng。

若信贝多真实语,  ruò xìn bèi duō  zhēn shí yǔ;yù,

三生同听一楼钟。  sān shēng tóng;tòng tīng yī lóu zhōng。

The path you seek, the ancients foresaw

The wishes that torment you, have bothered men before

What is large can go and enter a grain of millet

What is small can come and hide in a pin head

The impatient mussel thinks of the cassia rising

As it forms, the amber remembers the ancient pines

If one sincerely and honestly says the sanscrit sutras

Then tower bells will be heard in the present, future and the past

The Peonies in the Temple  Courtyard                                  僧院牡丹

薄叶风才倚,  bò;báo;bó yè fēng cái yǐ,

枝轻雾不胜。  zhī qīng wù  bù shèng。

开先如避客,  kāi xiān rú bì kè,

色浅为依僧。  sè qiǎn wèi;wéi yī sēng。

粉壁正荡水,  fěn bì zhèng;zhēng dàng shuǐ,

缃帏初卷灯。  xiāng wéi chū juǎn;juàn dēng。

倾城惟待笑,  qīng chéng wéi dāi xiào,

要裂几多缯。  yào;yāo liè  jǐ duō zèng;zēng。

Your fragile leaves lean away from the wind

Your light branches tremble in the fog

When you first bloom, you shun your guests

Colors are faint and modest as a monk’s raiments

A powdery wall of white peonies

Or a hazy yellow curtain

you alone bear a smile in this pleasant town

Always peeking through the banners that abound

To Monk Chugong: Offerings On The White Stoned Lotus Terrace                                                                                  题白石莲花寄楚公

白石莲花谁所共,  bái  shí lián huā shuí suǒ gòng,

六时长捧佛前灯。  liù shí cháng;zhǎng pěng fú;fó  qián dēng。

空庭苔藓饶霜露,  kōng tíng  tāi xiǎn ráo  shuāng lù,

时梦西山老病僧。  shí mèng xī shān lǎo bìng sēng。

大海龙宫无限地,  dà hǎi  lóng gōng  wú xiàn de,

诸天雁塔几多层。  zhū tiān yàn tǎ  jǐ duō céng。

漫夸鹙子真罗汉,  màn kuā qiū zǐ zhēn  luó hàn,

不会牛车是上乘。  bù huì  niú chē shì  shàng chéng。

Who makes offerings at the white stoned Lotus Terrace

holding lamps for six hours before the Temple?

Homes are empty, frost glistens on rich moss

An old, sick monk has time to dream of West Mountain

On the great sea, The Dragon Palace has no bounds

In the vast skies, great towers are of many heights

Just try to deceive the great, honest Arhut Yazi[29]

No way you will join him on the ox-cart!

Tearfully Sent To Minister Fei On News Of The Death Of Mingxiong闻著明凶问哭寄飞卿

昔叹谗销骨,  xī tàn chán xiāo gú,

今伤泪满膺。  jīn shāng lèi mǎn yīng。

空余双玉剑,  kòng yú shuāng yù jiàn,

无复一壶冰。  wú fù yī hú bīng。
江势翻银砾,  jiāng shì fān yín lì,

天文露玉绳。  tiān wén lù;lòu yù shéng。

何因携庾信,  hé yīn xié yǔ xìn,

同去哭徐陵。  tóng;tòng qù kū xú líng。

Then, slanderous whispers could melt one’s bones,

Now, they bring heroes to tears

The jade double sword is unused

No more icy pitchers

The Jiang’s billowing waves roil the silver heaven

Astronomers discover the Jade Sash

Musn’t whoever bears Yu Xin[30]

Also cry for Xu Ling?

 

After The Banquet, While Walking On The Willow Path And Humming About Returning To Work                                                                                                                  江亭散席循柳路吟(归官舍)

春咏敢轻裁,  chūn yǒng gǎn qīng cái,

衔辞入半杯。  xián cí rù bàn bēi。

已遭江映柳,  yǐ zāo jiāng yìng liǔ,

更被雪藏梅。  gèng;gēng bèi xuě zàng;cáng méi。

寡和真徒尔,  guǎ hé zhēn tú ěr,

殷忧动即来。  yīn;yān yōu;yǒu dòng jí lái。

从诗得何报,  cóng;zòng;cōng shī dé;děi;de hé bào,

惟感二毛催。  wéi gǎn èr máo cuī。

This is a light spring ode I dared to write up

What I hold in my mouth falls into half a cup

I have already disturbed the water’s reflection of the willows

Even more the plum trees hidden beneath the snow

I walk in solitude,

My angst quickens, then arrives

In my poems what do people see?

These feelings only hasten my senility!

Today                                                                                                 

一岁林花即日休,yī suì lín huā  jí rì xiū,

江间亭下怅淹留。jiāng jiān;jiàn;xiàn tíng xià chàng  yān liú。

重吟细把真无奈,zhòng;chóng yín xì bǎ zhēn  wú nài,

已落犹开未放愁。yǐ luò;lào;là yóu kāi wèi fàng chóu。

山色正来衔小苑,shān sè zhèng;zhēng lái xián xiǎo yuàn,

春阴只欲傍高楼。chūn yīn zhī;zhǐ yù bàng  gāo lóu。

金鞍忽散银壶漏,jīn ān hū sǎn yín hú lòu,

更醉谁家白玉钩。gèng;gēng zuì shuí jiā bái yù gōu。

After a year, the forest flowers seem to fade in a day

Under the pavilion by the river, jangled thoughts stay

Who knows why, I feel I must sing again

A flower drops, open, as though to dismiss my pain

Colored hills loom above the little garden

At dusk, a spring mist brushes tall towers

My golden saddle drifts, ignoring the silver water clock

Drunk to the gills, who lifts my white jade wine spoon?

To Willow                                                                                           赠柳

章台从掩映,  zhāng tái cóng;zòng;cōng  yǎn yìng,

郢路更参差。  yǐng lù gèng;gēng  cēn cī。

见说风流极,  jiàn;xiàn shuō;shuì  fēng liú jí,

来当婀娜时。  lái dāng;dàng  ē nuó shí。

桥回行欲断,  qiáo huí xíng;háng;xìng yù duàn,

堤远意相随。  dī yuǎn yì xiàng;xiāng suí。

忍放花如雪,  rěn fàng huā rú xuě,

青楼扑酒旗。  qīng lóu pū jiǔ qí。

You are the perfect match for Zhangtai’s pleasures

Yinglu avenue is such a bumpy road!

What exquisite pleasure, they say

When the lithe and graceful carriage unloads

A winding bridge, oh for a shorter path

To that distant shore where my thoughts dwell

How can one endure these icy flowers

Where ale houses assail lacquered green towers?

Willow                                                                                                            

江南江北雪初消,  jiāng nán  jiāng běi xuě chū xiāo,

漠漠轻黄惹嫩条。  mò mò qīng huáng rě nèn tiáo。

灞岸已攀行客手,  bà àn yǐ pān xíng;háng;xìng kè shǒu,

楚宫先骋舞姬腰。  chǔ gōng xiān chěng wǔ jī yāo。

清明带雨临官道,  qīng míng dài yǔ lín guān dào,

晚日含风拂野桥。  wǎn rì hán fēng fú yě qiáo。

如线如丝正牵恨,  rú xiàn rú sī zhèng;zhēng qiān hèn,

王孙归路一何遥。  wáng sūn  guī lù  yī hé yáo。

South of the river, north of the river, the first snowflakes melt

The mist, a yellow haze, absorbs your tender shoots

Already profuse on the Bi River’s shores, brushing the visitor’s hands

Chu’s palace did not interrupt, as this slender concubine danced

On the day of the departed carries your rain overlooked Guan highway

Strong evening winds shake the village bridge

They hang straight like silky threads, hating to move

This king’s grandson has no path back home! [31]

 

From the heart to Minister Zai Mengfei                    有怀在蒙飞卿

薄宦频移疾,  bò;báo;bó huàn pín yí jí,

当年久索居。  dāng nián jiǔ  suǒ jū。

哀同庾开府,  āi;yǐ tóng;tòng yǔ kāi fǔ,

瘦极沈尚书。  shòu jí shěn;chén  shàng shū。

城绿新阴远,  chéng lǜ xīn yīn yuǎn,

江清返照虚。  jiāng qīng fǎn zhào xū。

所思惟翰墨,  suǒ sī wéi  hàn mò,

从古待双鱼。  cóng;zòng;cōng gǔ dāi  shuāng yú。

An official often wanders, is often ill

This year how long have I searched for a place to dwell

Sorrowful like Yu Kaifu[32]

Thinner than Shen Shangshu[33]

A green city whose presence reaches far

My reflection vacant in the river’s clear water

My thoughts are only of my ink brush

Of hunting for a pair of fish among the ancients

Remembering a Plum                                                                                    忆梅

定定住天涯,  dìng dìng zhù  tiān yá,

依依向物华。  yī yī xiàng wù huā;huá。

寒梅最堪恨,  hán méi zuì kān hèn,

常作去年花。  cháng zuò  qù nián huā。

Lingering I am at the edge of the world

Reluctant to leave these worldly things

How I hate this cold and distant plum

Its flowers bloomed last year

On Yang Bensheng meeting With My Son Agun In Chang An                                                                                          杨本胜说于长安见小男阿衮

闻君来日下,  wén jūn  lái rì xià,

见我最娇儿。  jiàn;xiàn wǒ zuì  jiāo ér。

渐大啼应数,  jiàn;jiān dà tí yīng;yìng shǔ;shù;shuò,

长贫学恐迟。  cháng;zhǎng pín xué kǒng chí。

寄人龙种瘦,  jì rén lóng  zhǒng;zhòng  shòu

失母凤雏痴。  shī mǔ  fèng chú chī。

语罢休边角,  yǔ;yù  bà xiū biān jiǎo,

青灯两鬓丝。  qīng dēng liǎng bìn sī。

I heard you arrived from under the Sun[34]

Where you saw my most darling son

Growing old, he was always crying out for more

How I feared he would fall behind in his studies, being poor

While he received missives from his bony dragon father

The little phoenix turned silly, having lost his mother

Words are laid to rest, as the frontier bugle sounds

By the green oil lamplight, gray silk on my forehead can be found

Fang’s Coral Powder                                                 房君珊瑚散

不见姮娥影,  bù jiàn héng é yǐng,

清秋守月轮。  qīng qiū shǒu  yuè lún。

月中闲杵臼,  yuè zhōng xián;jiàn chǔ jiù,

桂子捣成尘。  guì zǐ dǎo chéng chén。

I cannot see Chang E’s shadow

In the autumn chill, her orb lies guarded

The pestle swings wildly on the moon

Seeds she bore are ground to cassia dust[35]

  Sick Leave                                                                                                      属疾

许靖犹羁宦,  xǔ jìng yóu jī huàn,

安仁复悼亡。  ān rén fù  dào wáng。

兹辰聊属疾,  zī chén liáo shǔ jí,

何日免殊方。  hé rì miǎn shū fāng。

秋蝶无端丽,  qiū dié  wú duān lì;lí,

寒花只暂香。  hán huā zhī;zhǐ zàn xiāng。

多情真命薄,  duō qíng  zhēn mìng bò;báo;bó,

容易即回肠。  róng yì jí  huí cháng。

Xujing seems to ready his bridles for the Inn

Anren falls again into mourning[36]

Starcrossed,a  time of sick leave

When can I go from this strange place?

No matter how beautiful the autumn butterfly is,

A cold flower bears a short-lived scent

Great affection is rare in this life

To despair is an easy thing!

Three Poems for Madame Li                                     李夫人三首

其一

一带不结心,  yī dài bù jié;jiē xīn,

两股方安髻。  liǎng gǔ fāng ān jì。

惭愧白茅人,  cán kuì bái máo rén,

月没教星替。  yuè méi;mò jiào;jiāo xīng tì。

其二

剩结茱萸枝,  shèng jié;jiē zhū yú zhī,

多擘秋莲的。  duō bò qiū lián de;dì;dí。

独自有波光,  dú zì yǒu bō guāng,

彩囊盛不得。  cǎi náng shèng;chéng  bù dé。

其三

蛮丝系条脱,  mán sī xì;jì tiáo tuō,

妍眼和香屑。  yán yǎn hé xiāng xiè。

寿宫不惜铸南人,  shòu gōng  bù xī zhù nán rén,

柔肠早被秋眸割。  róu cháng zǎo bèi qiū móu gē。

清澄有馀幽素香,  qīng chéng yǒu yú yōu sù xiāng,

鳏鱼渴凤真珠房。  guān yú kě fèng  zhēn zhū fáng。

不知瘦骨类冰井,  bù zhī shòu gú lèi bīng jǐng,

更许夜帘通晓霜。  gèng;gēng xǔ yè lián  tōng xiǎo shuāng。

土花漠漠云茫茫,  tǔ huā  mò mò yún  máng máng,

黄河欲尽天苍苍。  huáng hé yù jìn;jǐn tiān  cāng cāng。

1st Poem

 

A single sash, our hearts unbound

Folded gently about your hair

Those bearing white reed offerings , be ashamed.

Stars pale next to a moon so fair.

 

2nd Poem

 

Left behind, pick up the remnants of the prickly ash

Pick apart many of the lotus seeds

Alone, your reflection shimmers still

Spendid, a receptacle never to be filled.

 

3rd Poem

 

Knotted Man silks, gold bracelets removed

Amorous eyes, charming makeup

Shu Palace welcomes southern tycoons

Quite early, autumn’s blasts tore at your soft heart

Limpid, your eyes were warmer than white silk

Widowed fish and thirsty phoenixes stay in a home of pearls

Little did you know of the skinny bones in icy depths

Or how early morning reveals frost on the night shades

The vast blue sky is indifferent to earthly flowers

The yellow Jiang rivers thunder against heaven’s bowers.

Seventh Evening                                                                                七夕

鸾扇斜分凤幄开,  luán shàn;shān xié fēn fèng wò kāi,

星桥横过鹊飞回。  xīng qiáo  héng guò què fēi huí。

争将世上无期别,  zhēng jiāng;jiàng  shì shàng wú qī biè;bié,

换得年年一度来。  huàn dé;děi;de  nián nián  yī dù lái。

The luan fan discreetly tilts, the phoenix screen opens

Among the stars a bridge of magpies, flying homewards

These endless partings on earth are hard to bear

Would that I too could see you in a year! [37]

 

 

Two Casual Poems                                                                            偶题二首

其一

小亭闲眠微醉消,  xiǎo tíng xián;jiàn mián  wēi zuì xiāo,

山榴海柏枝相交。  shān liú hǎi bǎi zhī  xiāng jiāo。

水文簟上琥珀枕,  shuǐ wén diàn shàng  hǔ pò zhěn,

傍有堕钗双翠翘。  bàng yǒu duò chāi shuāng cuì qiáo。

其二

清月依微香露轻,  qīng yuè yī wēi xiāng lù;lòu qīng,

曲房小院多逢迎。  qū fáng xiǎo yuàn duō  féng yíng。

春丛定见饶栖鸟,  chūn cóng  dìng jiàn ráo qī niǎo,

饮罢莫持红烛行。  yǐn bà;ba mò chí hóng zhú xíng;háng;xìng。

1st Poem

 

Nested in the small pavilion, a slight hangover dispelled

The foreign cypress and mountain pomengranate tree crisscross branches

Above the mat’s rippling waves, an amber pillow lies

Next to me, two kingfishers plumes and your fallen hairclip

 

2nd Poem

 

A faint scent, the radiant moon expands

A winding corridor and small courtyard meet

Spring’s pleasure are plentiful, their clothes, their perches

Drink and please do not line up the red candles!

Thirty Rhymes Delivered To Tai Yuanlu and Si Kong寄太原卢司空三十韵

隋舰临淮甸,  suí jiàn lín huái diàn,

唐旗出井陉。  táng qí chū jǐng xíng。

断鳌支四柱,  duàn áo zhī sì zhù,

卓马济三灵。  zhuō mǎ jǐ;jì sān líng。

祖业隆盘古,  zǔ yè lóng;lōng  pán gǔ,

孙谋复大庭。  sūn móu fù dà tíng。

从来师俊杰,  cóng lái shī  jùn jié,

可以焕丹青。  kě yǐ huàn  dān qīng。

旧族开东岳,  jiù zú kāi dōng yuè,

雄图奋北溟。  xióng tú fèn běi míng。

邪同獬廌触,  xié tóng;tòng xiè zhì chù,

乐伴凤凰听。  lè;yuè bàn  fèng huáng tīng。
酣战仍挥日,  hān zhàn réng huī rì,

降妖亦斗霆。  jiàng yāo yì dòu;dǒu tíng。

将军功不伐,  jiāng jūn gōng bù fá,

叔舅德惟馨。  shū jiù dé wéi xīn。

鸡塞谁生事,  jī sè;sài;sāi shuí  shēng shì,

狼烟不暂停。  láng yān bù  zàn tíng。

拟填沧海鸟,  nǐ tián  cāng hǎi niǎo,

敢竞太阳萤。  gǎn jìng  tài yáng yíng。

内草才传诏,  nèi cǎo cái zhuàn;chuán zhào,

前茅已勒铭。  qián máo yǐ lè míng。

那劳出师表,  nà;nèi láo  chū shī biǎo,
尽入大荒经。  jìn;jǐn rù  dà huāng jīng。
德水萦长带,  dé shuǐ yíng  cháng dài,

阴山绕画屏。  yīn shān rào huà píng;bǐng。

只忧非綮肯,  zhī;zhǐ yōu;yǒu fēi qǐ kěn,

未觉有膻腥。  wèi jué;jiào yǒu shān xīng。

保佐资冲漠,  bǎo zuǒ zī chōng mò,

扶持在杳冥。  fú chí zài  yǎo míng。

乃心防暗室,  nǎi xīn fáng  àn shì,

华发称明廷。  huá fà chèn míng tíng。
按甲神初静,  àn jiǎ shén chū jìng,

挥戈思欲醒。  huī gē sī yù xǐng。

羲之当妙选,  xī zhī dāng;dàng miào xuǎn,
孝若近归宁。  xiào ruò jìn  guī níng。

月色来侵幌,  yuè sè lái qīn huǎng,

诗成有转櫺。  shī chéng yǒu zhuǎi líng。

罗含黄菊宅,  luó;luō hán huáng jú zhái,

柳恽白蘋汀。  liǔ yùn bái pín tīng。

神物龟酬孔,  shén wù guī chóu kǒng,

仙才鹤姓丁。  xiān cái hè xìng dīng。

西山童子药,  xī shān  tóng zǐ yào,

南极老人星。  nán jí  lǎo rén xīng。

自顷徒窥管,  zì qǐng tú kuī guǎn,

于今愧挈瓶。  yú jīn kuì qiè píng。

何由叨末席,  hé yóu dāo  mò xí,

还得叩玄扃。  hái;huán dé;děi;de kòu xuán jiōng。
庄叟虚悲雁,  zhuāng sǒu xū bēi yàn,

终童漫识鼮。  zhōng tóng màn shí tíng。

幕中虽策画,  mù zhōng suī cè huà,

剑外且伶俜。  jiàn wài qiě  líng pīng。

俣俣行忘止,  yǔ yǔ xíng;háng;xìng wàng zhǐ,

鳏鳏卧不瞑。  guān guān wò bù míng。

身应瘠于鲁,  shēn yīng;yìng jí yú lǔ,

泪欲溢为荥。  lèi yù yì wèi;wéi xíng。

禹贡思金鼎,  yǔ gàng;gòng sī jīn dǐng,

尧图忆土铏。  yáo tú yì tǔ xíng。

公乎来入相,  gōng hū lái rù xiàng;xiāng,

王欲驾云亭。  wáng yù  jià yún tíng。

From Emperor Sui’s armada on the banks of the Huai river

The Tang banners entered Jingxing

Ao the great sea turtle carried the sky’s 4 pillars

Horses galloped into the three lands[38]

At Pangu, the centre of heaven and earth, great events began

The rise of the Farmer God was uninterrupted

From a line of martial heroes

Their immortal exploits inscribed in cinnabar red

Lu shi began his work in the eastern mountains[39]

And made great cause in the northern seas

Like the fabulous Oracle bird that knew good from evil

The East heard the sound of the phoenix

After hard won battles, you led the sun

Evil was surrounded by lightning bolts

No one dared to disturb the roosters

Even the lurking wolf couldn’t briefly remain

You were like are the bird who tried to fill the sea with pebbles

As brave as the firefly that challenged the sun!

Before the inner sanctum issued your summons

The soldiers would have your name chiseled in stone

You prepared long and hard with wisdom and teachings

The land was filled with peace

‘Good water’ was depicted on your long sash

Ying Mountain was painted on the screen

You worried that there would be no unifying muscle,

Just the odor of meat and fish

Always living modestly,

Continuing to think deeply

Your heart was guarded against being in a closed place

Gray hair was respected at the court

In the beginning the God Meijia sought calm

The military reveille wakened our thoughts

Through Shaoting you were related to Wang Zhi[40]

A devoted son like Guining

Moonlight passes through the curtains

Poems are revealed in the latticework

Official Luo Han’s villa of yellow peonies

Mister Liu Yun’s white ferns on the riverbank

Like Gui Choukong a prodigy

Like He Xingding, a magical talent

Sustained as if with the celestial’s magic pills of Si Mountain

Or the the Old Man’s star over the North Pole

At one time, you saw only one spot on the leopard

These days you are careful about measuring one’s flesh

Although unworthy of the lowest servant

You still reach to open the doorknob

As wise as Master Zhuang’s Old Man whose duck wouldn’t chatter

Or Zhongtong, who knew much of the court

Although the imperial slats lay in the middle of your tent

How lonely you were in Jianwai

Stalwart and erect, you do not forget to keep walking

Although lonely, even sleeping you are awake

The body should be hungry and lean

As your tears long wash over Xing

Of Yu’s tribute, consider the golden ding

King Rao’s portrait recalls the 6 soup cauldrons

All urge you to enter with those such as you

And the Emperor have you ride above the clouds!

Changing From My Spring Clothes                          春深脱衣

 

睥睨江鸦集,  bì nì jiāng yā jí,

堂皇海燕过。  táng huáng  hǎi yàn guò。

减衣怜蕙若,  jiǎn yì;yī lián huì ruò,

展帐动烟波。  zhǎn zhàng dòng  yān bō。

日烈忧花甚,  rì liè yōu;yǒu huā shèn,

风长奈柳何。  fēng cháng;zhǎng nài liǔ hé。

陈遵容易学,  chén zūn  róng yì xué,

身世醉时多。  shēn shì zuì shí duō。

The crows, as if with disdain, gather by the river

Sea swallows hover over the banquet hall

I remove the clothes, cool as an orchid

Curtains open and billow, like waves

In the day’s blazing heat, I worry about my flower

When the wind roars, shouldn’t I care about my willow?

Chen Zong took to study so easily

How many times his body turned to drinks and carnal passion!

Secrets Under The Willow                                                     柳下暗记

无奈巴南柳,  wú nài bā nán liǔ,

千条傍吹台。  qiān tiáo bàng  chuī tái。

更将黄映白,  gèng;gēng jiāng;jiàng huáng yìng bái,

拟作杏花媒。  nǐ zuò xìng huā méi。

The willows of South Ba have no choice[41]

Clustering their thousand branches by Chuitai

How silly their leaves and white catkins glimmering together

As if heralding the blossoming of the apricots.

 

 

Visiting Yi Pushe’s Old Villa                                     过伊仆射旧宅

朱邸方酬力战功,  zhū dǐ fāng chóu  lì zhàn gōng,

华筵俄叹逝波穷。  huā;huá yán é tàn shì bō qióng。

回廊檐断燕飞去,  huí láng yán duàn yàn fēi qù,

小阁尘凝人语空。  xiǎo dū;gé chén níng rén yǔ;yù kōng。

幽泪欲干残菊露,  yōu lèi yù gān;gàn;hàn cán jú lù;lòu,

馀香犹入败荷风。  yú xiāng yóu rù bài hè;hé fēng。

何能更涉泷江去,  hé néng gèng;gēng shè lóng jiāng qù,

独立寒流吊楚宫。  dú lì  hán liú diào chǔ gōng。

The villa’s pearl gate extols his military glory

The magnificent carpet sighs at how life suddenly appears and goes

A twisting corridor and eaves block the swallow’s exit

Dust piles up in the small, silent, abandoned pavilion

Dead plum blossoms, like dried tears, emerge

The wind carries the heavy scents of the sad lotus.

How one braves crossing the rapids alone

In cold, swirling water, to pay homage to this Palace of Chu.

Chrysanthemum                                                                                野菊

苦竹园南椒坞边,  kǔ zhú yuán nán jiāo wù biān,

微香冉冉泪涓涓。  wēi xiāng  rǎn rǎn lèi  juān juān。

已悲节物同寒雁,  yǐ bēi jié wù tóng;tòng hán yàn,

忍委芳心与暮蝉。  rěn wěi  fāng xīn yǔ mù chán。

细路独来当此夕,  xì lù dú lái dāng;dàng cǐ xī,

清尊相伴省他年。  qīng zūn  xiāng bàn shěng;xǐng tā nián。

紫云新苑移花处,  zǐ yún xīn yuàn yí huā chù;chǔ,

不敢霜栽近御筵。  bù gǎn shuāng zāi jìn yù yán。

Next to Wu gorge, by the bitter bamboo and southern spices

A faint scent, a slow trickle of glistening teardrops

Already the desolate landscape seems at one with the shivering wild geese

At dusk, the cicadas’ cry as if seeking a woman’s love

On this little road, I arrive alone

Remembering those years we were together.

Notes:
[1] Rao and Shu were the mythical first kings of China

[2] The Emperor Qin (Yin Zheng) unified China from 6 kingdoms (259-210BC). He was the first king to use the official term ‘Emperor’.

[3] The yellow door represents the palace eunuchs

[4] The Western Han King of Huianan:  after he ascended to Heaven, dogs and chickens found his apparatus for making the elixir of immortality, ate the pills and also ascended to heaven.

[5] Plucked string instrument resembling a guitar

[6] A famous beauty who helped destroy a kingdom.

[7] Ding Zi is the name of a maidservant of one of LSY’s acquaintances. Cao wood is used to make pipes, zithers etc.

[8] Chang An. LSY speculates if the Sui empire had succeeded over the Tang Empire.

[9] Chen Houzhu (553-604AD) was the last king of the Chen Dynasty, ultimately vanquished by the Sui Kingdom. His tastes were in art and women and his favorite concubine, Consort Zhang Lihua, was famous for her flower dance. She was beheaded by the Sui forces.

[10] Southern Han dynasty tiles used to build the imperial palace

[11] Xu You fled King Yao, a legendary sage king in ancient China

[12] The southern Han invasion led Emperor Du Cheng to hide with 2 female consorts in a well. When discovered, the consorts were executed

[13] Peach blossoms resemble eyes floating in the air.

[14] King Wu and his two female consorts hid in the well from the invading forces of the Kingdom of Sui. He was captured and his two consorts beheaded.

[15] Pan fei (about 500AD) was a celebrated concubine of the King of Wei. It is said that the palace was tiled with golden lotus images and that she developed a very light step, perhaps by cramping her foot. The king said ‘See! Every step she takes makes a lily grow!’. The King and Pan Fei were killed during the siege of Nanjing by what would become the kingdom of Liang.

[16] A scenic area often frequented by Kings of the Six Southern Dynasties

[17] King Chen Houzhu loved art and music so much, he delayed sending forces to relieve General Hong, and the country was overthrown.

[18] Elm leaves are shaped like round holed coins from the Wu Dynasty

[19] This work was written less than two years before LSY’s death.

[20] An immortal who raised the sun each morning

[21] The wife of the Shang Emperor Wu Ding (11BC), said to be a minority who adopted a Han name.

[22] The great Chinese poet Sima Xiangru (179-117BC), considered the greatest writer of the Fu poem style. 25 of his fu are listed in the Books of Han.

[23] LSY compares himself to Shen Dongyang, and his host to He Sun, a poet who once wrote, When I left, the snow was like flowers, when I returned the flowers were like snow.

[24] Prime Minister of Shu and war strategist Zhuge Liang ordered his Shu-Han army to camp at Choubi ststaion until the Emperor Liu Bei could join their forces. Guan Yu and Zhang Fei were talented soldiers in Liu Bei’s army. Jinli Temple was located close to Chengdu, and was part of the Kingdom of Shu.

[25] This is a love poem to Daoist nuns. Rain, clouds and dreams are traditionally associated with love making.

[26] These are Immortals in Daoist literature. LSY could be associating himself with the Jade Lad, who was once mortal and then admitted to Heaven by eating the immortal herb, pill, or elixir.

[27] LSY likens himself to this poet, who often had to call on important people.

[28] Sima appeared before Emperor Wu and stated that he wished to compose a grand fu on the emperor’s excursions and hunts. The emperor had the chief steward of writing give Sima a supply of brushes and bamboo slips which Sima used to compose his magnum opus, a fu on the imperial hunting reserve usually entitled “Fu on the Shanglin Park” (Wikipedia)

[29] Known as Shelifu, or Sariputra, one of the principle disciples of Sakyamuni, or Buddha, and noted for his wisdom and learning.

[30] Yu Xin: (513-580AD) great poet of the southern Liang dynasty, author of Lament for The South

Xu Ling: Liang dynasty scholar

[31] LSY claimed his family had ancestral links to the royal famly

 [32] Xu Xin (513-581AD) was a poet of the Liang and Northern Zhou dynasties. The place he governed came to be called Kaifu?

[33] Shen Yue was an ascetic scholar who studied the Shangshu (the classic compiled by Confucius)

 [34] The Tang capitol Chang An

[35] Red coral powder was said to help cure eyesight problems. LSY was ill, with diabetes and poor eyesight. Fang was a noted hermit. The poem could be alluding to a Daoist nun’s abortion

 [36] Anren AKA he poet Pan Yu, who wrote poems about his wife’s death, LSY was granted sick leave on the occasion of his wife Wang Shi’s passing.

 [37] The Cowherd and the Spinning Girl were allowed to meet each other once a year, across a bridge of magpies.

 [38] Sky, earth and people (literally, everything)

[39] Lu Shi was an official that LSY sought for a job recommendation

 [40] The great calligrapher of the Jin dynasty (around 350AD)

 [41] Apricot garden was the venue of successful exam candidates. Military barracks were at Chuitai. The poem can be seen as an exhortation for LSY’s son to return to the capitol for examinations.